Spizarnia

Odwiedź również naszą stronę firmową: www.bronowickaspizarnia.pl

Odwiedź również: www.bronowickaspizarnia.pl

winogrono.png zboze_lewe.png zboze_prawe.png jablko.png
Brązowe tło
Brązowe tło

Polityka prywatności

linia.png linia pozioma krótka.png

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych osobowych:
1. Administrator danych osobowych:
Bronowicka Spiżarnia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Fiszera 1, 31-321 Kraków, nr KRS: 0000683910, dane kontaktowe: nr tel: 576 802 017, adres e-mail: kontakt@bronowickaspizarnia.pl;
2. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
a) wykonywania zawartej umowy;
b) marketingu bezpośredniego;
c) realizacji zamówień.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego, jak również w celu zawarcia umowy oraz realizacji zamówień;
4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych oraz, w wypadku zawarcia umowy, do właściwego podmiotów:
a) świadczących na rzecz administratora danych osobowych usługi związane z rachunkowością;
b) świadczących na rzecz administratora danych osobowych usługi kurierskie;
5. W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO;

6. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 lit. a oraz lit. b, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane;
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do wykonywania zawartej umowy z administratorem danych osobowych; niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy
zawartej z administratorem danych osobowych.

czarny pasek